SLUŽBY
NAŠE VYBAVENÍ
NAŠE PRÁCE
O NÁS
FOTOGALERIE
KONTAKTY

naše prace

Solid construction

PŘI KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SE ŘÍDÍME PLATNÝMI NORMAMI

Při projektování stavby obvykle dochází ke křížení inženýrských sítí. Aby během vrtných prací nedošlo k jejich poškození, je třeba dodržovat příslušné právní a technické normy. V tomto případě vycházíme z normy ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení), která udává minimální vzdálenosti křížení a souběhů jednotlivých sítí. Tato norma zahrnuje silové kabely, plynovodní potrubí, vodovodní sítě a přípojky, tepelné sítě, kabelovody, stokové sítě a kanalizační přípojky, potrubní poštu, kolektory a koleje tramvajové dráhy.

NAŠE NEDÁVNÉ PROJEKTY

Nedostatečný popis inženýrských sítí,

Nerozlišení úseků části přípojky a části dopojení inženýrské sítě,

Nesprávné technické řešení a způsob napojení,

Absence kótování,

Neoznačení místa a způsobu napojení na veřejnou technickou infrastrukturu,

Nedodržení souběhu a křížení inženýrských sítí při návrhu trasování,

DÍKY DLOUHOLETÝM ZKUŠENOSTEM PŘEDCHÁZÍME NEJČASTĚJŠÍM CHYBÁM PŘI PROJEKTOVÁNÍ NOVÝCH STAVEB MEZI KTERÉ PATŘÍ ZEJMÉNA:

ZAJISTÍME PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při budování nové stavby je třeba zajistit přípojky inženýrských sítí. Účelem těchto sítí je:

  • Rozvod energie (elektrické vedení, plynovod, teplovod),
  • Distribuce vody (vodovod),
  • Svod odpadové vody (kanalizace),
  • Přenos informací (telekomunikační sítě).

Přípojky lze použít v případech, kdy se všechny potřebné sítě (voda, elektřina, plyn, kanalizace) nacházejí v blízkosti parcely. Pakliže tomu tak není, je třeba napojení řešit s příslušným distributorem.V rámci našich služeb poskytujeme obě varianty, tedy jsme schopni zajistit přípojky inženýrských sítí nebo vše dojednat s distributorem.
Dalším faktorem, který při své práci zohledňujeme, je existence stávajících sítí libovolného typu na stavební parcele.Tento faktor řešíme ve dvou fázích. První fáze zahrnuje vyjádření všech správců sítí, zda je či není projektovaná stavba dotčena příslušnou sítí.Ve druhé fázi se pět oslovují správci dotčených sítí. Ti svůj souhlas se stavbou obvykle podmiňují splněním stanovených podmínek pro realizaci stavby. Takovými podmínkami může být například respektování ochranného pásma.

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o naše služby se na nás neváhejte obrátit
Zašlete nám vaši poptávku služeb už dnes