+420 774 000 000
solid@info.com

Seznamte se s procesem získání dotace z programu Solid Construction Gruoe

Postupně a podrobně

Ověření vhodnosti dotace SCG

Prvním krokem k získání dotace je zvážení, jestli je využití podpory pro energeticky úsporná opatření pro vás výhodné. S každou dotací jsou spojeny určité požadavky a povinnosti, které musí váš projekt splňovat podle pravidel dotačního programu. Na stránce věnované Rodinným domům naleznete přehledný průvodce, který vám pomůže určit, který dotační podprogram je pro vás nejvhodnější. Stručný přehled můžete získat také z tohoto informačního letáku.

Větší finanční podporu můžete získat, pokud se rozhodnete pro rozsáhlejší úpravy nebo kombinujete více opatření v jedné žádosti, jako je například zateplení domu společně s využíváním obnovitelných zdrojů energie nebo efektivním hospodařením s vodou.

Je důležité počítat s nutností finanční spoluúčasti. Na počátku hradíte náklady sami a peníze od dotace obdržíte na účet až po dokončení stavby či rekonstrukce a řádném doložení podpořených opatření. V případě komplexního zateplení obdržíte dotaci zálohově a máte možnost získat výhodný úvěr od stavebních spořitelen.

Shromážděte potřebné dokumenty pro podání žádosti

Než začnete vyplňovat žádost o finanční podporu, ujistěte se, že máte připraveny všechny nezbytné dokumenty a přílohy, které naleznete na webových stránkách pro rodinné a bytové domy.

Všechny tyto dokumenty, včetně samotné žádosti, je nutné odevzdat elektronicky prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR. Jakékoli dokumenty, které držíte v papírové formě, musíte digitalizovat, ideálně ve formátu PDF, přičemž není vyžadováno použití elektronických podpisů či jiných metod ověření.

Nicméně je důležité zachovat papírové originály pro možné budoucí kontroly. Při převodu dokumentů do digitální podoby se také zaměřte na udržení jejich čitelnosti a snažte se o co nejmenší velikost souborů.

Občanská Identita

Pro zaslání žádosti je vyžadována elektronická identifikace, ať už občanská nebo bankovní. Podrobné informace o získání Občanské identity a vytvoření účtu v systému AIS SFŽP ČR naleznete na příslušné webové stránce věnované Občanské identitě.

Vyplňte formulář elektronické žádosti o finanční podporu

Pro přístup k formuláři žádosti, klikněte na ikonu "Podat žádost", která se nachází v pravém horním rohu těchto stránek. Nejdříve je nutné se zaregistrovat, a poté můžete začít vyplňovat samotnou žádost. Máte také možnost pověřit správou žádosti a dalšími administrativními úkony jinou osobu.

Jak správně podat žádost?

Pro podání žádosti je zapotřebí občanská nebo bankovní identita. K systému AIS SFŽP ČR pro podávání žádostí se dostanete kliknutím na ikonu "Podat žádost" v pravém horním rohu na těchto internetových stránkách.

Nejdříve se musíte zaregistrovat, pak můžete začít vyplňovat žádost. Vy i jiné osoby, kterým udělíte oprávnění, mohou žádost o grant a další administrativu zvládnout prostřednictvím tohoto systému.

Kontrola podané žádosti

Jakmile obdržíme všechny potřebné dokumenty, pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR zkontrolují, zda jsou veškeré podklady správně vyplněné a formálně v souladu s požadavky. Následně posoudí, zda projekt splňuje všechny technické specifikace. V případě, že vaše žádost obsahuje nedostatky, dostanete e-mail s výzvou k jejich odstranění, včetně stanovené lhůty pro jejich nápravu. Pokud se vám lhůtu nepodaří dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

Očekávejte potvrzení o přijetí dotace

Po úspěšném splnění všech formálních i obsahových kritérií vaší žádosti, obdržíte potvrzovací e-mail. Po obdržení tohoto e-mailu začíná běžet lhůta pro realizaci a dokladování podpořených opatření, která je specifická pro každý typ projektu. Připomínáme, že s realizací projektu můžete začít už před odesláním žádosti, během jejího vyhodnocování, nebo až po obdržení potvrzovacího dopisu.

Zajistěte si kvalifikovaný technický dozor

Při provádění opatření v rámci podpory typu A nebo B, jako je izolace existujícího domu nebo stavba nového, je nezbytné, abyste měli během celého průběhu práce zajištěn kvalifikovaný technický dozor od osoby s příslušnými kvalifikacemi. Můžete vybírat ze seznamu našich doporučených specialistů.

Důležité je, aby dozorující osoba nebyla spojena s firmou, která práce provádí, a neměla by být ani vaším příbuzným nebo jinou osobou vám blízkou. Dozor by měl pravidelně sledovat průběh a kvalitu realizovaných prací, ověřovat jejich shodu s podanou žádostí a zajišťovat fotodokumentaci. Nakonec je povinen vypracovat a ověřit závěrečnou zprávu.

Věnujte zvýšenou pozornost při výběru dodavatele, produktů a materiálů

Dbejte na to, abyste nešetřili na úkor kvality, a pečlivě si vybírejte dodavatele, produkty a materiály. I prvotřídní výrobek může selhat kvůli nesprávné instalaci. Zvolte takovou montážní firmu, která má potřebné certifikace pro provádění daných prací.

Kvalitního dodavatele můžete najít díky pozitivním referencím nebo osobní návštěvě u dalších klientů firmy. Webový portál Refsite nabízí recenze přímo od zákazníků. Nezapomeňte uzavřít písemnou smlouvu s dodavatelem a konečnou platbu za práce proveďte až po jejich dokončení. Finální převzetí práce od firmy by mělo proběhnout až po konzultaci s vaším technickým dozorem. Při stavbě rodinných domů nebo zateplení můžete provádět práce i svépomocí, avšak podle pravidel uvedených v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.

Potvrďte dokončení prací

Po úplném dokončení všech prací je potřeba nám potvrdit jejich realizaci. Proces potvrzení se provádí v informačním systému AIS SFŽP ČR, kde vy nebo osoba, kterou jste zmocnili, vyplníte odpovídající části a nahrajete digitalizované doklady o dokončení prací. Tento postup je stejný jako při podávání žádosti, kdy se dokumenty předávají pouze v digitální formě.

Po doložení dokumentů provedeme jejich závěrečné posouzení. V případě, že dokumentace obsahuje nedostatky, obdržíte od nás e-mail s výzvou k jejich odstranění a případně stanovenou lhůtou pro doložení. Pokud byste nemohli lhůtu splnit, máte možnost požádat o její prodloužení.

Počkejte na připsání finanční podpory

Vyplacení dotace proběhne až po schválení ministrem životního prostředí. Podpora je poskytována buď po dokončení a doložení projektu (ex post) nebo zálohově (ex ante) v závislosti na zvoleném programu. Výplata probíhá bezhotovostně na dotační bankovní účet, který jste uvedli v systému AIS SFŽP ČR. Výše poskytnuté podpory může být upravena podle předložených dokladů a případných limitů veřejné podpory.

Nebyl nalezen odpovídající záznam na váš dotaz? Kontaktujte nás pomocí formuláře

+420 774 000 000
solid@info.com
Čsl. armády 864, 253 01 Hostivice
Finanční podpora pro zlepšení vašeho bydlení
Program, který spravuje Státní fond životního prostředí České republiky a je prováděný Ministerstvem životního prostředí, se zaměřuje na snižování energetických nákladů v rodinných a bytových domech.
Nezmeškejte
Informace o projektu