+420 774 000 000
solid@info.com

Na této webové stránce naleznete informace o hlavním cíli programu a zdrojích jeho financování.

Základní přehled informací

Informace o tomto programu

SCG představuje inovativní a dlouhodobý program financování, zaměřený na zlepšení energetické efektivity rodinných a bytových domů. Od roku 2014, kdy byl program zahájen, byly poskytnuty finanční prostředky v řádu několika miliard korun desítkám tisíc domácností. V roce 2021 program rozšířil své působení na další oblasti a v roce 2022 byl zaveden program SCG Light, který je určený pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

Hlavním cílem programu SCG je snížit energetickou náročnost bytových domů, což zahrnuje renovaci a výstavbu nízkoenergetických rodinných a bytových domů. Program se také stále více zaměřuje na využití obnovitelných zdrojů energie. Kromě toho program nabízí podporu pro opatření, která mají připravit domy na změny v klimatu a motivovat veřejnost k provádění energeticky úsporných opatření. Mezi tato opatření patří efektivní správa dešťové vody u bytových budov, nahrazení neekologických zdrojů energie pro vytápění, výstavba infrastruktury pro elektromobilitu, zelené střechy a úspory energie při rekonstrukcích a nové výstavbě bytových domů po celé České republice.
 • Hlavním záměrem je vylepšení kvality ovzduší. Nastavení programu v roce 2021 vychází z evropského směřování, především ze strategie Evropské komise známé jako The European Green Deal, a z aktuálních cílů České republiky v rámci Evropské unie týkajících se energetických úspor, oživení ekonomiky a podpory investic po pandemii covidu-19.
 • Program SCG současně přispívá k plnění jedné z hlavních mezinárodních dohod, konkrétně Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a Pařížské dohody z roku 2020. Jeho prioritou je snižování emisí skleníkových plynů a dalších znečisťujících látek do atmosféry, včetně snižování emisí pevných částic PM10 a PM2,5.
 • Program se také zaměřuje na zvýšení informovanosti a vzdělání v oblasti energetických úspor, což zvyšuje dostupnost těchto opatření i pro domácnosti s nízkými příjmy a zároveň motivuje veřejnost k úsporným životním stylům.
 • Nová zelená úsporám je dostupná pro téměř každého a nabízí mnoho výhod nejen pro ty, kteří ji využijí. Pomáhá snižovat náklady na energii a vodu, snižuje počáteční investice do domu a zvyšuje hodnotu nemovitosti. Navíc, při kombinaci více úsporných opatření, lze získat vyšší finanční podporu.
 • Tento program má také pozitivní vliv na životní prostředí a ekonomiku. Snížením emisí CO2 dochází k zlepšení kvality vzduchu a zároveň zvyšuje konkurenceschopnost malých a středních podniků a počet pracovních příležitostí.
 • Pro usnadnění provádění těchto opatření jsou v každém regionu k dispozici specialisté a dodavatelé energeticky úsporných výrobků a technologií, kteří poskytují zdarma poradenství žadatelům.
Způsoby financování programu
V období let 2014-2021 byl program financován prostřednictvím podílu z výnosů z prodeje povolenek pro emise, a to jak povolenek EUA (European Union Allowance), tak i povolenek EUAA (European Union Aviation Allowance).
Financování programu od roku 2021

Financování programu nyní zahrnuje několik zdrojů:
 1. Unijní nástroj na podporu oživení a odolnosti, známý jako RRF (Recovery and Resilience Facility), prostřednictvím Národního plánu obnovy, který činí 19 miliard korun.
 2. Modernizační fond vytvořený Evropskou komisí, konkrétně program HOUSEnerg, s rozpočtem ve výši 55 miliard korun.
 3. Podíl na výnosech z aukcí povolenek pro emise EUA a EUAA v rámci EU ETS, což představuje přibližně 4 miliardy korun ročně.
Správa programu
Program je spravován Ministerstvem životního prostředí, přičemž Státní fond životního prostředí České republiky má za úkol administraci programu, zejména přijímání a vyhodnocování žádostí, a zároveň funguje jako platební agentura.
Na co lze využít tuto podporu:
 1. Modernizace rodinných a bytových domů, zahrnující izolaci fasády, střechy, stropů, a výměnu oken a dveří.
 2. Stavba rodinných a bytových domů, které splňují pasivní standard, což jsou energeticky efektivní budovy.
 3. Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou spotřebou energie.
 4. Instalace solárních tepelných a fotovoltaických systémů pro využití sluneční energie.
 5. Zakládání zelených střech a použití venkovní stínící techniky pro energetickou úsporu.
 6. Instalace akumulačních nádrží pro zachycení dešťové vody a její využití.
 7. Využití tepla z odpadní vody a úsporné ohřevy vody.
 8. Použití rekuperace - systému řízeného větrání s rekuperací tepla (ZZT) pro efektivní vytápění.
 9. Nahrazení zdrojů tepla tepelnými čerpadly, koly na biomasu nebo připojením na centrální zásobování teplem.
 10. Výstavba dobíjecích stanic pro osobní elektromobily.
 11. Zasazování stromů na veřejně přístupných pozemcích u bytových domů pro zlepšení životního prostředí.
Kdo má možnost zažádat o finanční prostředky:
 1. Osoby, které vlastní nebo staví rodinné domy.
 2. Osoby, které vlastní nebo staví bytové domy.
 3. Společenství vlastníků bytových jednotek.
 4. Bytová družstva.
 5. Obce a města, které jsou vlastníky rodinných nebo bytových domů.
 6. Osoby s pravomocí od vlastníků bytových jednotek.
 7. Kupci bytových jednotek nebo rodinných domů.
 8. Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.
Finanční podpora pro zlepšení vašeho bydlení
Program, který spravuje Státní fond životního prostředí České republiky a je prováděný Ministerstvem životního prostředí, se zaměřuje na snižování energetických nákladů v rodinných a bytových domech.
Nezmeškejte
Informace o projektu